Mooikloof Landgoed Tennis

Mooikloof Landgoed / Mooikloof  EstateImage result for Mooikloof estate logo

Mooikloof is bekend as ‘n unieke behuisingslandgoed. Leefstyl C hanteer tennisafrigting in Mooikloof vir die afgelope 20 jaar asook die fasilitering van tennis en leefstylafrigting sessies. (“Funksie Venue” ) Kom geniet dit hier saam met ons by die Leefstyl Kern en hou gerus die verwikkelinge hier dop!

Mooikloof is renowned for being a unique housing estate. Lifestyle C has been conducting tennis coaching in Mooikloof for the past 20 years as well as the facilitation of tennis and life coaching sessions. “Function Venue”. Come and enjoy it with us here at the Lifestyle Hub and keep your eye on the developments here.

Mooikloof Equestrian Estate Stables

Gledsmuir @ Mooikloof “Function Venue”
DSC_0056


  

    DSC_0079      

DSC_0074 DSC_0063

DSC_0048


Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

#ketopta, #spar, #stephenrens, #ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketo, #mooikloof#coachinghub#hub, #leefstyl,  #lifestyle#daniestrydomketo, #wilsonpta, #wilsonpretoria#wilsongholfpta#ketopta#ketopretoria#leefstylCketo#lifestyleCketo#mooikloof#zambesitennisklub#montanapark#besembiesie#gondolier#coachinghub#hub#leefstyl#lifestyle#daniestrydomketo#sweetandsaltyzambezi#daniestrydom#leefstyltennisakademie#lifestyletennisacademy#thevenue#danie#andrea#wineandfood#wynenkos#pretoriaOos#pretoriaEast#tennis#toerusting#equipment#golf, #gledsmuir@mooikloof, #mooikloofstables, #venue@mooikloof, #thevenue@mooikloof, #thehub, #gledsmuirmooikloof, #gholf


Voltooi aansoek vir Tennis Lidmaatskap op die Webtuiste / Complete application for Tennis Membership on the Website

Besprekings vir Afrigting en Sosiaal Blokbespreking sal op die Webblad beskikbaar wees  / Bookings for Coaching and Social Block Bookings will be up on the Webpage.

Reëls 

Hoflikheid en Sportmanskap word hoog op prys gestel.

Dit is privaat eiendom en daar is slegs toegang tot die Tennisbane deur lidmaatskap wat deur Leefstyl C bestuur word. Elke lid help saam om die tennisbane tot almal se voordeel te help hanteer. Geen toegang sonder ‘n lid wat teenwoordig is nie en die kodes is net vir lede se kennisname. Die eienaar sal die kode van die toegangshek verander met tye dan sal dit gekommunikeer word.

Daar sal slegs een baan op ‘n slag beskikbaar wees vir Afrigting tensy anders bespreek deur Leefstyl C. Die ander baan sal beskikbaar wees vir sosiaal (First come first served).  Slegs Lede. Beperk speel sessie tot ‘n uur as ander wag om te speel asb.

Gaste – R100 per Sessie en moet bespreek word (Gelde moet elektronies oorbetaal word. As die Gas meer as 2 x per maand speel word Gas Lidmaatskap  deur lede vereis – R150 p/m)

Gereelde Sosiaal kan vroegtydig Blokbespreek word teen R15 per uur en ligte teen R30 per uur. (Dit word slegs op redelik gereelde gebruik gedoen en is vooruit betaalbaar met bespreking) Slegs Lede.

Geen Skaatsplanke of Fietse op die bane nie.

Bane word slegs vir speel van Tennis gebruik. Tennis tekkies asb.

Bane en perseel moet gesluit word na gebruik deur die laaste persoon wat die perseel verlaat. Slegs lede.

Ligte kan gebruik word teen R30 per uur of gedeelte van ‘n uur omdat dit gekoppel is aan ‘n tydbeheer sisteem. As dit afgeskakel het en dit word weer aangeskakel moet vir ‘n ekstra uur betaal word asb. (Ligteskakelaar word gesluit so dit moet voor die tyd bespreek en elektronies betaal word)

Die bane en perseel word op eie aanspreeklikheid gebruik. Leefstyl C of enige van sy verteenwoordigers sal geen aanspreeklikheid dra vir beserings of enige ander gebeurlikheid nie.

Geen Afrigting op Sondag.

Alle Afrigters wat op die bane toegelaat word moet geregistreer wees by Tennis SA en voldoen aan die Etiese Kode. Onderhewig aan goedkeuring en goeie samewerking met Leefstyl C. Goedgekeurde Afrigters wat die bane gebruik verkry slegs toegang as dit deur Leefstyl C telefonies by die ingangshek van Mooikloof gegee word.

(Versuim om gehoor te gee aan hierdie bepalings sal opskorting van gebruik van bane deur Lid en/of Afrigter asook van Eksterne Afrigting diens noop)

Rapporteer asb. enigiets waarvan ek moet bewus wees of wat onder my aandag moet kom vir hantering rondom die bane so gou moontlik.

Gebruik van bane vir funksies moet ten minste 3 weke voor die tyd bespreek word.


Rules

Courteousness and Sportsmanship will be highly regarded.

This is private property and there is only access to the Tennis Courts through membership managed by Lifestyle C. Every member helps us to manage the courts to all members advantage. No entry without a member being at the courts and the codes are only for members knowledge. Should the owner change the code for entry to the premises at times it will be communicated to members.

Only 1 court at a time will be booked for Coaching except if booked otherwise by Lifestyle C. The other court will be available for social (First come first served) Members Only. Please keep to a hour per play session if other people are waiting to play.

Social on a recurring basis can be Block booked at R15 per hour and lights at R30 per hour. (This will only be done with prepayment on booking and will be adjusted with increase of Municipal or other costs) Members Only.

Guests – R100 per Playing Session and it has to be booked (Fee payable by Member electronically. If the Guest is Playing more than 2 x per month Guest Membership by Member is required – R150 p/m)

No Skateboards or Bicycles on the courts..

Courts are only used for playing Tennis. Correct shoes please.

The courts and premises have to be locked by the last person leaving after playing. Only members.

Lights can be used at R30 per hour or part of an hour because it is on a timer. If the lights switch off and it is switched on again there has to be paid for an additional hour please. (Light switch will be locked and it has to be booked and paid electronically before the time)

The courts and premises are used on own responsibility. Lifestyle C and any of its representatives will not be held liable for any injuries or any other contingency.

No coaching on Sunday.

All Coaches who will be allowed on the courts have to be registered with Tennis SA and adhere to the Code of Ethics. Subject to approval and good cooperation with Lifestyle C. Accredited Coaches who use the courts will only get access at the Mooikloof Entrance Gate to use the Courts if it was given via telephone by Lifestyle C.

(Neglect to adhere to these stipulations could lead to suspension of Membership and/or Coaching privileges as well as External Coaching privileges at the courts)

Please report anything concerning the courts that I have to take note of  or deal with as soon as possible.

Use of the courts for functions have to be booked at least 3 weeks before the time.

Mooikloof Estate Tennis


Voltooi asb. / Please CompleteTennis Equipment Toerusting – Wilson


Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

LCHF en KETO Leefstyle word oorweeg / LCHF and KETO Lifestyles are considered.

The Ketogenic Lifestyle Basics

What is it, pairing of food, meal plans and much more!

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

#ketopta, #ketopretoria, #leefstylCketo, #lifestyleCketo, #daniestrydomketo


Familiedag Pret 

    DSC_0079      

DSC_0062    DSC_0048    DSC_0056 

DSC_0074 DSC_0048 DSC_0063


Wilson Equipment

Order Tennis Equipment here

more-win-100th Lifestyle C / Leefstyl C

Tournaments

Toernooie

jacaranda-roundrobin Lifestyle C / Leefstyl C

Healthy Lifestyle / Gesonde Leefstyl 

Make a Booking

  

Healthy Lifestyle / Gesonde Leefstyl 

                   Make a Booking

   

 Player Development Programs / Spelerontwikkeling

Kindly contact us for more detail

Back

home


Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

LCHF en KETO Leefstyle word oorweeg / LCHF and KETO Lifestyles are considered.

The Ketogenic Lifestyle Basics

What is it, pairing of food, meal plans and much more!

Gaan na Gesonde Leefstyl Bladsy / Go to Healthy Lifestyle Page

#ketopta, #ketopretoria, #leefstylCketo, #lifestyleCketo, #daniestrydomketo


Voltooi vir navraag:

Comments are closed.