Die Pot Kook!

Sal ons tog luister vir die Here?

Die hitte word opgedraai omdat daar nie gehoor gegee word aan die Woord van die Here nie! Dit was so in die tyd van Esegiël  en dit is so vandag! Kom ons wees eerlik met mekaar!

Esegiël 24:3 En dra aan die wederstrewige huis ‘n gelykenis voor en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Sit die pot op, sit dit op, en gooi ook water daarin.
Esegiël 24:4 Sit sy stukke almal daarin, al die goeie stukke, die boud en die blad; maak dit vol met die beste bene.
Esegiël 24:5 Neem die beste van die kleinvee, en ook ‘n stapel hout daaronder; laat dit sterk opborrel; ook moet die bene daarin kook.
Esegiël 24:6 Daarom, so sê die Here HERE: Wee die bloedstad, die pot waar roes in is en waarvan die roes nie afgegaan het nie. Haal stuk vir stuk daaruit; geen lot is daaroor gewerp nie.
Esegiël 24:7 Want die stad se bloed is binne-in hom; op ‘n kaal rots het hy dit neergesit; hy het dit nie op die grond uitgegooi om dit met stof te bedek nie.
Esegiël 24:8 Om grimmigheid te verwek, om wraak te neem, het Ek sy bloed op ‘n kaal rots neergesit, dat dit nie toegemaak sou word nie.
Esegiël 24:9 Daarom, so sê die Here HERE: Wee die bloedstad! Ék sal ook die houtstapel groot maak.
Esegiël 24:10 Dra baie hout aan, steek die vuur aan, maak gaar die vleis en roer die sous en laat die bene braai.
Esegiël 24:11 En laat dit leeg op sy kole staan, dat dit warm kan word en sy koper kan gloei en sy onreinheid kan smelt in hom—sy roes verteer kan word.
Esegiël 24:12 Dit het My met moeite oorlaai, en sy baie roes gaan nie van hom af nie. Sy roes moet die vuur in!

Esegiël 24:13 Oor jou skandelike onreinheid, omdat Ek jou gereinig het en jy nie rein geword het van jou onreinheid nie, sal jy nie meer rein word totdat Ek my grimmigheid teen jou tot rus gebring het nie.
Esegiël 24:14 Ek, die HERE, het dit gespreek; dit kom, en Ek sal dit doen; Ek sal nie ophou nie en sal nie verskoon of berou hê nie; volgens jou wandel en jou handelinge sal hulle jou oordeel, spreek die Here HERE.

Die tyd het gekom dat sekere mense dit sal begin besef! Die wat ontsnap uit die pot sal by die byeenkom wat voorberei is en waar koring is! Die ander sal net eenvoudig aangaan tot veroordeling!

Maak seker dat jy ontsnap uit die pot uit voor dit te laat is!!

Esegiël 24:24 En Eségiël sal vir julle ‘n sinnebeeld wees; net soos hy gedoen het, sal julle doen; as dit kom, sal julle weet dat Ek die Here HERE is.
Esegiël 24:25 En wat jou aangaan, mensekind, sekerlik, die dag as Ek hulle vesting van hulle af wegneem, hulle heerlike vreugde, die lus van hulle oë en die verlange van hulle siel, hulle seuns en hulle dogters,
Esegiël 24:26 op dié dag sal ‘n vlugteling na jou toe kom om jou dit te verkondig.
Esegiël 24:27 Op dié dag sal jou mond geopen word tegelyk met dié van die vlugteling, en jy sal spreek en nie meer stom wees nie. So sal jy dan vir hulle ‘n sinnebeeld wees, en hulle sal weet dat Ek die HERE is.


En die vyeboom bot!

Vyeboom bot Leefstyl C / Lifestylr C
Eschatology >>>
We have to get oil and you will not get it from them!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/

endtimes_overview
We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.