Fellowship Bible Chapel Presents Jacob Prasch with “The Spirit of Ahab and the Spirit of Jezebel”

Jacob Prasch of Moriel Ministries (www.moriel.org) takes us thru a fascinating discussion of God’s plan for the roles of men and women in relationships. Destined to be controversial in nature, Jacob is simply sticking to the truth about the role of each as designated by the Creator Himself, and warning against the perils of falling outside of those guidelines.

2017 09 03 FBC Presents Jacob Prasch “The Spirit of Ahab and the Spirit of Jezebel”

To the Church in Thyatira
Revelation 2:18  “And to the angel of the church in Thyatira write: The Son of God, who has eyes like a flame of fire, and His feet are like burnished bronze, says this:
Revelation 2:19  ‘I know your deeds, and your love and faith and service and perseverance, and that your deeds of late are greater than at first.
Revelation 2:20  ‘But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and she teaches and leads My bond-servants astray so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols.
Revelation 2:21  ‘I gave her time to repent, and she does not want to repent of her immorality.
Revelation 2:22  ‘Behold, I will throw her on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds.
Revelation 2:23  ‘And I will kill her children with pestilence, and all the churches will know that I am He who searches the minds and hearts; and I will give to each one of you according to your deeds.
Revelation 2:24  ‘But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them—I place no other burden on you.
Revelation 2:25  ‘Nevertheless what you have, hold fast until I come.
Revelation 2:26  ‘He who overcomes, and he who keeps My deeds until the end, TO HIM I WILL GIVE AUTHORITY OVER THE NATIONS;
Revelation 2:27  AND HE SHALL RULE THEM WITH A ROD OF IRON, AS THE VESSELS OF THE POTTER ARE BROKEN TO PIECES, as I also have received authority from My Father;
Revelation 2:28  and I will give him the morning star.
Revelation 2:29  ‘He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’


Die tafel van Isebel is dik gedek en baie mense sit te lekker daar en eet! Die vraag is net wat sal hulle aan die einde daarvan doen! In ‘n groot verdrukking opeindig as hulle in daardie tyd lewe of hulle kinders dan as dit na hulle is! Fokus tog bietjie en skrik wakker!

Openbaring 2:29 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Openbaring 2:18 En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: Dít sê die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper:
Openbaring 2:19 Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.
Openbaring 2:20 Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.
Openbaring 2:21 En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.
Openbaring 2:22 Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.
Openbaring 2:23 En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.
Openbaring 2:24 En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie.
Openbaring 2:25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
Openbaring 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,
Openbaring 2:27 en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.
Openbaring 2:28 En Ek sal hom die môrester gee.
Openbaring 2:29 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.


Joyce Meyer en die hele Word of Faith Beweging ingesluit!


En die vyeboom bot!

Eschatology >>>
We have to get oil!
Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/
We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

#6/7sealrapture#6/7seelwegraping#70steweek#70thweek#7seals#7seels#christelikenetwerk#christen#christiannetwork#eschatologypretoria#jacobprasch#johnhaller#laastedae#lastdays70 weeks of DanielAfrigtingChristelikchristianchristian lifestyleDanieldiscern good and evilEskatologieget oil for your lampHarpazojohn hallerkry olie vir die lampelaaste daelast daysLeefstylafrigtingPhysical & Geopolitical StormsprofesieprophecyProphecy Updates by John Hallerrapturereturn of ChristRevelationwees wakkerWegraping

Comments are closed.