On the Theological Front

On the Theological Front

Relevant discussion and points of departure on the Theological Front. We will show clearly where people position themselves Theologically and thus on what they say the Word of God says or doesn’t say!

………………………………………………………………………………………………………………

PDF Sal die “Leviete” wat die Here dien asseblief vorentoe kom!
“Sal die “Leviete” wat die Here dien asseblief vorentoe kom! Ons is moeg vir die wat die
mense en hulleself dien!”

Relevant News

Book Review: The Popular Handbook on the Rapture

(Edited by Tim LaHaye, Thomas Ice & Ed Hindson) >>>

………………………………………………………………………………………………………………

Petisie nav NGK Algemene Sinode 2011 >>

Hierdie petisie beoog om ‘n beroep op NG Kerk-leiers te maak om getrou te bly aan die Woord van God.

Vir meer inligting, kyk: Wat elke NG -Lidmaat behoort te weet en Opsomming van skokkende NG Kerk-besluite.

Neem deel aan die Petisie >>

Opsomming van skokkende NG Kerk-besluite >>

Wat elke NG-lidmaat behoort te weet >>

………………………………………………………………………………………………………………

John Shelby Spong – Victory over Biblical Christianity

Have you seen how crazy  this man’s point of departure is?

He has many friends at the Theological faculties from our Universities.

Wat het Spangenberg, “TEO” Teologiese Fakulteit van Tuks se webwerf, Griffel Media, Kerkbode Aanlyn, Neels Jackson en Julian Müller en vriende in gemeen?

Spangenberg se Jesus sal sommige lesers skok van Johannes de Villiers 2009-10-03, in die Boeke bylaag van Rapport, “TEO”, die webwerf van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria (Tuks), Neels Jackson se verdediging van Julian Muller en vriende asook  Kerkbode Aanlyn, het betrekking!

Sakkie Spangenberg is geen Christen meer, dis nou te sê as hy ooit een was. Hy durf nog sy boek “ Jesus van Nasaret ” noem. Hy is nie eers ʼn wolf in skaapklere nie, hy kom sommer as ʼn wolf en Johannes de Villiers asook Gerda de Villiers laat dit nie duidelik genoeg blyk hoe ver die man van die Bybel verwyder is nie. Die arrogansie van sy uitgewers, Griffel Media, om te sê dat dit ʼn boek van wêreldgehalte is en enigeen wat opreg en eerlik, in die Christelike tradisie, in die naam van Jesus bid, preek en as pastor optree, dit moet lees!

Spangenberg moet ʼn manier vind om sy dwaling te verkondig en Rapport, Griffel Media asook “TEO” gee hom die voertuig!? Hy durf nie eers iets oor die Woord van die Here meer te sê hê nie. Wat ʼn tragiese aanklag teen die teologiese fakulteit van Unisa, dat hulle sulke twak laat verkondig.

Dit blyk dat Tuks se teologiese fakulteit groot tree in dieselfde rigting gee!

Die Teologiese Fakulteit van Pretoria Universiteit het op hul webwerf “TEO” ʼn positiewe resensie van Spangenberg se boek by monde van Gerda de Villiers, dan bly Neels Jacksonvan Beeld nog steeds stry oor waar Julian Müller en vriende hulself posisioneer. Dit lyk vir my asof die Evangelie werklik op die spel is anders as wat Neels Jackson beweer;

Resensie op “TEO” deur Gerda de Villiers:

Nuwe Boeke: Jesus van Nasaret deur Sakkie Spangenberg, 2009      

Uitgegee deur Griffel Media: Kaapstad

Deur Gerda de Villiers

Uiteindelik! Goeie – nee, uitstekende Afrikaanse godsdienstige lektuur op die populêre mark. ʼn Welkome druppel in die leë emmer wat poog om te beantwoord aan die behoeftes van denkende, kritiese Afrikaanssprekende gelowiges. Van vroom praatjies en vlak teologie het ons genoeg.

… Sakkie Spangenberg se Jesus van Nasaret is ʼn uitstekende aanknopingspunt tussen die dominee met sy/haar goeie verantwoordelike teologie, en die ingeligte soekende lidmate van die gemeente.” (Sic)

Volledige Artikel op “TEO” se webwerf 

Daar is natuurlik ʼn skakel vanaf die Kerkbode Aanlyn na “TEO” se webwerf!?

As julle vir hulle hierdie geleentheid gee hoop ek dat julle iemand anders die behoorlike geleentheid op repliek gee of ten minste die geleentheid gee om ordentlike boeke oor die evangelie voor te hou.

Jy steur jou nie aan die Woord van God nie;

Hebreërs 6:4  Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het,

Hebreërs 6:5  en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld,

Hebreërs 6:6  en afvallig geword het–om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.

EN

Romeine 1:28  En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ʼn slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie:

Romeine 1:29  hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid;

Romeine 1:30  nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers;

Romeine 1:31  onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig,

Romeine 1:32  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.  

EN

2 Thessalonicense 2:7  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;

2 Thessalonicense 2:8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

2 Thessalonicense 2:9  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen

2 Thessalonicense 2:10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

2 Thessalonicense 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

2 Thessalonicense 2:12  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

ASOOK

Openbaring 22:18  Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Openbaring 22:19  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Dit behoort hom en die wat sy goed goedkeur te laat sidder. Maar nou ja wie steur hulle nou nog aan die Woord van God.

Selfs ʼn paar predikante dink die Bybel is ʼn boek vol fabels. Moenie huil as jou fabel in jou ergste nagmerrie ontaard nie!

Wat sal jy nou maak as die Here jou daaraan oorgee soos die Woord van God duidelik wys, seker ook stry of dalk maar net napraat?!

Andrew Murray versus Apostate Church

What has happened to the church in South Africa? Are we just following the American example brainlessly or are we leaders in the apostasy away from God? That is off course to say if you can even see from the Word of God that you can fall away!

2 Thessalonians 2:1  Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him,

2 Thessalonians 2:2  that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come.

2 Thessalonians 2:3  Let no one in any way deceive you, for it will not come unless theapostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction,

2 Thessalonians 2:4 who opposes and exalts himself above every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God.

It seems that people want these teachers whom don’t teach the truth but myths as warned about in the Word of God!

2 Timothy 4:3  For the time will come when they will not endure sound doctrine; butwanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires,

2 Timothy 4:4 and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths.

Will we ever see the caliber of an Andrew Murray on the South African theological scene again? For all the mistakes of Calvinism, he has taught the Word of God as the Word of God. Today it is held as a fable or not scientific enough to be held as final authority from God on all dogma for the Church.

It seems that since the Seminaries “Cemeteries” became part of the Universities everything changed for the worse!

Just measure the likes of a Ray McCauley, Rodney Howard Brown, Julian Müller, Stephan Joubert, Nelus Niemandt, Angus Buchan, Desmond Tutu, Kobus van Rensburg, just to name a few, against him and his passion for the Word of God.

It’s disgraceful! You would think we’re talking about some total different field!

No wonder there is no more impact on the praxis because of the real state of the theory! The theory here being dogma or doctrine derived from the Word of God!

Books by Andrew Murray

Kindy visit the Christian books page for more books by Andrew Murray.

Prof. Scott McKnight, ’n “Emergent” Dissipel, word weereens by die Universiteit van Pretoria onthaal asof hy ’n ou vriend is. Dit deur die manne wat heeltyd voorhou hulle glo nog die Woord van die Here. Plaas dat hulle reguit sê waar hulle staan!

Kyk wie is hy!

Lighthouse Trails Research

Coming From the Lighthouse Newsletter

Emergent leaders? Paving the way to Apostasy!

Link to Article

“In emerging church leader, Scot McKnight’s book, The Real Mary: Why Evangelical Christians Can Embrace the Mother of Jesus, McKnight says that Protestant Christians are the only Christians who do not honor Mary. He recommends that Protestant churches all practice an “Honor Mary Day” (p. 144), saying she “leads us to a Jesus who brings redemption … To listen to Mary is to hear the message of Jesus’ death and resurrection as a mega-event whereby God established a new kind of power, a new kind of family, and a new kind of kingdom” (p. 145). McKnight describes this great event as a time when the world will come together and worship Mary.

Today, Christendom has become filled with leaders who have lost their way. If Christian leaders like David Jeremiah and Josh McDowell, who are now promoting emerging leaders, continue in their present direction, they will be responsible for countless lives losing their chances for hearing the true gospel, and these leaders will be helping pave the way for an interspiritual, mystical, apostate religion.”

Kyk wat kom sê hy hier! Let op sy nuanses! Hy glo nie eers in die geïnspireerde Woord van God nie, maar nou ja, meeste van sy gehoor ook nie!!

Dis mense soos hy en sy promotors wat maak dat mense hul geloof verlaat, want hulle word weg van die Woord van God gelei terwyl hulle soekend is!

Die Beeld, 12 Mei 2009

‘Talle verlaat Christen-geloof’

May 12 2009 08:19:23:410PM  – (SA)  
Neels Jackson

“Oortuigings wat vir sommige Christene die hoeksteen van hul geloof is, is besig om ander mense in strome hul rug op dié geloof te laat keer. Dit het gister duidelik geblyk toe prof. Scott McKnight, Nuwe Testamentikus aan die North Park University in Chicago, die VSA, by die Universiteit van Pretoria gepraat het oor redes waarom mense die Christelike geloof verlaat.

McKnight het die bekeringsverhale van talle mense bestudeer en gesê dit toon telkens dieselfde elemente. Dit sluit in dat iemand ’n krisis met sy oortuigings ontwikkel, antwoorde begin soek, met ’n nuwe stel oortuigings gekonfronteer word en hom of haar daartoe verbind.

McKnight het gesê presies dieselfde patroon geld ook mense wat die Christelike geloof verlaat omdat hulle in die proses een stel oortuigings die rug toekeer en ’n ander aanneem.Volgens McKnight is die stroom jongmense wat Amerikaanse kerke verlaat nou so groot dat dit die voortbestaan van die kerk oor ’n geslag of wat in die gedrang kan bring.

Hy het na die verhale van talle sulke mense gaan luister en bevind daar is vyf faktore wat baie mense se Christelike oortuigings in ’n krisis laat beland het:

Die rigiede leer dat die Bybel onfeilbaar is. Volgens hom berus dit op ’n foutiewe leer by kerke dat die Bybel as’t ware deur God aan die Bybelskrywers gedikteer is. Mense wat die Bybel dan self bestudeer, kom dan later met ’n skok agter dat daar baie van die menslikheid van die Bybelskrywers in hul geskrifte te sien is.

Die botsing tussen die wetenskap en geloof, spesifiek waar kerke leer Genesis vertel presies hoe die wêreld ontstaan het.

Die manier waarop Christene en die kerk leef. Hy het verwys na die skandale van seksuele misbruik in die Rooms-Katolieke Kerk in die VSA en hoe dit sommige mense laat voel het dat hulle nie met integriteit deel van die kerk kon bly nie.

Die beskouing van die hel. Baie mense kan nie aanvaar dat dit billik is dat God iemand vir ewig straf vir sondes in ’n tydelike lewe van miskien 75 jaar nie. Hulle vra of die straf nie by die oortreding moet pas nie.

Die “God van die Bybel” wat dikwels voorgehou word, skrik baie mense ook af. Daar word onder meer geredeneer dat as God almagtig is, hy nie goed kan wees nie, anders sou die wêreld nie so vol kwaad gewees het nie. En as hy goed is, kan hy nie almagtig wees nie, want anders sou hy die boosheid gekeer het. McKnight sê dié bevindings behoort die manier waarop Christene hul geloof verdedig op ’n ander koers te stuur.

Mense is onder meer lief om die opstanding van Jesus uit die dood te verdedig, terwyl dit nie in een van die verhale wat hy bestudeer het die krisis veroorsaak het nie. Die kerk behoort ook veilige ruimtes te skep waar mense wat met sulke vrae worstel nie veroordeel word nie, maar waar hulle die kwessies wat hulle pla openlik kan bespreek.”

The Resurrection of Jesus. Recent major figures in the debate.

The Resurrection of Jesus. Recent Major Figures in the debate

By Frederik Sewerus (Ferdie) Mulder

Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Magister Theologiae (New Testament) in the Faculty of Theology, University of Pretoria.

Promoter: Prof. JG van der Watt

Date of submission: October 2006

PREFACE

“The resurrection of Jesus is probably the nerve cell among most Christian traditions over the world. Over the past few decades the debate surrounding Jesus’ resurrection has lead to a multitude of interpretations ranging from complete denial to unhealthy fundamentalism.

With the advances in scientific tools since especially the Enlightenment, and the secularisation among formerly Christian communities, faith in the resurrection of Jesus has become a hotly debated issue.

Analyzing major figures in the current resurrection debate, might give one a broader understanding of all the different standpoints. This could lead the reader to a better knowledge and perhaps assist in making an informed decision.”

The scholars selected for this research are, in alphabetical order:

William L. Craig

Gary H. Habermas

Gerd Lüdemann

A.J.M. (Sandy) Wedderburn

N.T. (Tom) Wright

Die ontkenning van Jesus se liggaamlike opstanding uit die dood – ‘n Teologiese agtergrond deur Ferdie Mulder.

Ontkenning van Jesus se liggaamlike opstanding uit die dood

Referaat gelewer by die “VCHO”, 25 Augustus 2007, Pretoria.

” 1. Hierdie kort referaat is op uitnodiging van die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys vir hulle 2007 jaarvergadering. Omdat daar ‘n groot behoefte aan Afrikaanse teologie is, vertaal ek Engelse aanhalings in Afrikaans.

2.’n Substansiële komponent van hierdie referaat is geskoei op my MTh navorsingsproefskrif o.l.v prof. dr. Jan van der Watt. Die tema daarvan is: The Resurrection of Jesus: Recent major figures in the debate.

Hierdie artikel dra ek eerstens op aan klasmaat Riaan Rossouw wat, t.s.v. enorme druk hom herverbind het tot die 15 Junie 2005 Status Confessionis aangaande Jesus se opstanding uit die dood – hy was die enigste student wat dit gedoen het. Die Here het in Riaan vir my ‘n broer in Christus gegee waarvoor ek Hom baie dank. Vir ses jaar het ons saam die teologie deurgemaak – saam gehuil, saam gelag, saam geworstel en ‘n diepe liefde vir die evangelie en gereformeerde teologie ontwikkel. Riaan het op die 19de Julie
uit die NG Kerk bedank, agt dae nadat ek ook uit geloofsoortuiging bedank het. Veral twee sake het hiertoe aanleiding gegee:

a) ‘n Jaar of wat gelede het ons ‘n belofte gemaak dat ons nie bereid sal wees om predikante in die NG Kerk te word as homoseksuele gedrag in die Kerk toegelaat word nie.

b) Die ander groot saak hou verband met die onskuldigbevindings aan enige leerdwaling van Tukkies en Stellenbosch teoloë. By Tukkies was dit proff. Dirk Human, Jurie le Roux, Julian Müller en drr. André van Niekerk en James Kirpatrick van die kuratorium. In die Kaap was dit proff. Louis Jonker, Anton van Niekerk en dr Ben du Toit. Mag die Here gee dat die volle waarheid oor klagtes van dwaalleer eendag aan die lig kom.

Tweedens dra ek hierdie artikel op aan prof. Hoffie Hofmeyr wat oor baie jare probeer het om ‘n gebalanseerde teologiese opleiding by Tukkies te verwesenlik – hy moes vele klagtes van studente hanteer het. Hy het met integriteit en waardigheid sy bes gedoen – maar is elke keer afgejak! Prof. Hofmeyr het die pakslae met mannemoed verduur. Maar, so is my indruk, het hy na jare se onsuksesvolle broederlike gesprekke uit geloofsoortuiging by die
punt gekom dat hy nie langer kon saamgaan met die rigting waarin die Teologiese Fakulteit by Tukkies beweeg nie.

Laastens, dra ek hierdie artikel op aan al die teologie studente by Tukkies wat steeds identifiseer met my standpunt oor Jesus se opstanding. Ek sal nie vergeet wat op 02 Februarie 2007 met my gebeur het nie. Ek en my dogtertjie was by Menlyn winkelsentrum in die CUM Christelike boekwinkel. Die volgende oomblik stap ‘n teologie student van Tukkies, wat ek nie baie goed geken het nie op my af met die volgende woorde: “Ferdie, die meerderheid studente staan agter jou”. Ek kon dit nie glo nie. Die student was ernstig. Die student wou, soos al hoe meer ander studente ook die vorige jaar opskop. Ek kon die moedeloosheid op die student se gesig sien.

3. Die “geniet” was nie daarin geleë dat ek die teorieë klakkeloos aanvaar het in die vraestel nie – eerder was dit ‘n geval dat ek n.a.v. verdere studie klarigheid in my eie gemoed gekry het dat ek met sekere sake fundamenteel verskil.”

Boek onthul teologiese stryd by universiteit

Het Jesus regtig uit die dood opgestaan, of moet dit as metafoor verstaan word?

Wat van die maagdelike geboorte? En bestaan die duiwel?

 

‘n Ander Brief aan die Kerkdeur – Ferdie Muller >>>

 

 

Additional information: Lifestyle C is based in Pretoria (Gauteng), South Africa – We can accommodate any client(s) for requested lifestyle sessions at a venue that is convenient for both parties. You can contact Danie Strydom for professional life coaching and alignment.

Leave a Reply