SUNDAY HOME TEACHING by Jacob Prasch from 23-03-2020

SUNDAY HOME TEACHING by Jacob Prasch 29-03-2020

The Horsemen Are Coming

Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 
Mat 24:4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 
Mat 24:5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. 
Mat 24:6  En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. 
Mat 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 
Mat 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte. 
Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. 
Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. 
Mat 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. 
Mat 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. 
Mat 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. 
Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom. 

1Th 5:1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
1Th 5:2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
1Th 5:3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.

2Th 2:1 Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,
2Th 2:2 om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.
2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf
2Th 2:4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
2Th 2:5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?
2Th 2:6 En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.
2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;
2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
2Th 2:9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen
2Th 2:10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.
2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
2Th 2:12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

Opn 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
Opn 19:12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
Opn 19:13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
Rev 19:14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
Opn 19:15 En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.

SUNDAY HOME TEACHING by Jacob Prasch 23-03-2020

As many of us today are unable to attend churches which are closing their doors due to quarantine orders, we would like to share this understanding with our brothers and sisters at home, understanding of what and why things are happening world wide, so we could be straighten up and lift up our heads, because our redemption is drawing near.

The Horsemen Are Coming

Mat 24:3  As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, “Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” 
Mat 24:4  And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. 
Mat 24:5  “For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will mislead many. 
Mat 24:6  “You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. 
Mat 24:7  “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. 
Mat 24:8  “But all these things are merely the beginning of birth pangs. 
Mat 24:9  “Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 
Mat 24:10  “At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 
Mat 24:11  “Many false prophets will arise and will mislead many. 
Mat 24:12  “Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. 
Mat 24:13  “But the one who endures to the end, he will be saved. 
Mat 24:14  “This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. 

1Th 5:1  Now as to the times and the epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. 
1Th 5:2  For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. 
1Th 5:3  While they are saying, “Peace and safety!” then destruction will come upon them suddenly like labor pains upon a woman with child, and they will not escape. 

2Th 2:1  Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 
2Th 2:2  that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come. 
2Th 2:3  Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, 
2Th 2:4  who opposes and exalts himself above every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. 
2Th 2:5  Do you not remember that while I was still with you, I was telling you these things? 
2Th 2:6  And you know what restrains him now, so that in his time he will be revealed. 
2Th 2:7  For the mystery of lawlessness is already at work; only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. 
2Th 2:8  Then that lawless one will be revealed whom the Lord will slay with the breath of His mouth and bring to an end by the appearance of His coming; 
2Th 2:9  that is, the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, 
2Th 2:10  and with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. 
2Th 2:11  For this reason God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false, 
2Th 2:12  in order that they all may be judged who did not believe the truth, but took pleasure in wickedness. 

Rev 19:11  And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and He who sat on it is called Faithful and True, and in righteousness He judges and wages war. 
Rev 19:12  His eyes are a flame of fire, and on His head are many diadems; and He has a name written on Him which no one knows except Himself. 
Rev 19:13  He is clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God. 
Rev 19:14  And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses. 
Rev 19:15  From His mouth comes a sharp sword, so that with it He may strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron; and He treads the wine press of the fierce wrath of God, the Almighty. 

HomeChristian  The Rapture by Jacob Prasch

The Rapture by Jacob Prasch

Danie StrydomMarch 22, 2020ChristianChristian News / Christelike NuusHomeNews / Nuus

Probably the closest view currently to this regard at the closing of “The Times of the Gentiles”

#4thseal#6/7sealrapture#6/7seelwegraping#70steweek#70thweek#7seals#7seels#harpazo#christelikenetwerk#christiannetwork#eschatologypretoriachristianDanielEskatologieOpenbaringraptureRevelationWegraping

Comments are closed.