Waarom Geen Bekerings

Waarom geen Bekerings verskyn in 1898  uit die pen van Andrew Murray. Dit is 38 jaar na die herlewing in die Kaap en teen die tyd was daar weer algemene vervlakking in die gesondheid van die Kerke.

Hier is ‘n baie kort opsomming van hierdie boekie met die bede dat die Here dit mag gebruik in die huidige gebrek aan egte outentieke bekerings in alle kerke in Suid Afrika.

Waarom geen Bekerings

 1. Die Kwaad
 2. Wat die Euwel Beteken
 3. Die Oorsaak
 4. Die Geneesmiddel

Die Kwaad

 • Selfs in welvarende kerke is bekerings van die ou soort net so onbekend as in afvallige kerke.
 • Predikers dra meer kritiek en teologiese probleme op hulle hart as die las van siele soos ons voorvaders dit genoem het (verlore mense sou ons vandag sê).
 • Ons besef nie die diepte van die kwaad nie. As ons dit nie besef nie sal ons weer allerhande oplossings en metodes aanbied wat weer tot nuwe strydvrae sal lei. Eers as ons die diepte van die probleem verstaan sal ons in magteloosheid na Christus gaan wat alleen die kerk kan teruggee wat sy verloor het.
 • Sommige gee liberalisme (hoër kritiek in daardie dae) die skuld maar die probleem word nie net in sulke kerke gevind nie. Dis eerder ‘n gevolg as ‘n oorsaak want dit word ook gevind onder die mees ortodokse en regsinnige evangeliese kerke.

Wat die euwel beteken

 • ‘n dokter se welslae met ‘n pasient hang af van hoe deeglik hy die siekte diagnoseer, daarom wy hy soveel tyd aan die studie van die simptome.
 • Bekeringskrag kom alleen van die groot Geneesheer.
 • Christus se grootste roem is om verlorenes te soek en te red (Hand 3:26, 5:31). Dis die doel van Sy dood, opstanding en lewe in Heerlikheid.
 • Dit is ook die doel van Sy kerk op aarde se voortbestaan naamlik om dit wat Hy begin doen het te voltooi en daarvoor is die Heilige Gees gegee om Sy dissipels toe te rus met krag om hierdie taak te voltooi.
 • Bekerings is die uitstaande kenmerk van die kerk na die pinksterfees. (Hand 2:41,47, 4:4, 5:14, 6:7, 8:6, 9:42, 10:44, 11:21,24, 14:1)
 • ‘n Kerk gebore uit die Heilige Gees en met prediking in die krag van die Heilige Gees kan bekerings verwag. Tog is dit nie die kenmerk van ons kerke vandag nie. As daar wel bekerings is vind ons dat baie van hierdie bekeerlinge weer terugval. Dus moet ons aflei dat die bemiddelaar by hierdie bekerings die wysheid van mense was en nie die krag van God nie.
 • Wat nodig is, is dat die krag van die verhoogde Here om berou te verwek gesien moet word.
 • Die skaarste aan bekerings is ‘n waarskuwende stem van God. As hy bekerings sou skenk buite verhouding met die kerk se geestelike bekwaamheid sou Hy haar in haar selftevredenheid sterk en die ontdekking van haar siekte onmoontlik maak.
 • Individuele lede moet die las van die hele kerk opneem en dra soos wat Josua gedoen het na die neerlaag by Ai. Josua het gekla by die Here en gevra “Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? …Wat sal U dan vir U grote Naam doen ?”(Jos 7:6,8,9) Die Here se antwoord sal ons later sien.
 • Die kerk met haar koning deur God verhoog om bekerings te verseker, erken volmondig die skaarste aan bekerings. Sy faal in die een doel waarvoor sy bestaan.
 • Ons het ‘n nuwe hervorming nodig soos vorige hervormings deur Hom gegee is uit die hemel, as antwoord op bekentenis en die geroep van Sy volk.

Die Oorsaak

 • Die gebrek van die Krag van die Heilige Gees weens ‘n wêreldsgees (of wêreldsgesindheid).
 • Daar mag ook meer verborge redes wees wat ons van God moet afbid.
 • Die nabootsing van die werk van die Heilige Gees terwyl die wêreldsgesindheid voortduur.
 • Wat is die kenmerke van ‘n wêreldsgees?
 • Ons maak allerhande plannetjies om geld in te samel soos basaars en vermaaklikheid deur gebruik te maak van die laere dryfvere van hoogmoed of wedywer, vertoon of plesier. Dit terwyl die dryfveer vir Christelike vrygewigheid die Liefde vir Christus en siele en getroue rentmeesterskap behoort te wees.
 • Ons jaag na rykdom, weelde en plesier en dit lyk nie of ons vir die ewigheid leef nie.
 • Gebrek aan heiligheid, liefde, nederigheid en gehoorsaamheid.
 • Daar is ‘n gees van die wêreld waar ons dit die minste verwag naamlik in die preekstoel. Dit terwyl die prediker die kanaal van God behoort te wees tot bekering (1Kor 2:1,4,5,12). Die geloof van die hoorders is gegrond op voortreflike menslike wysheid (rede) en is swak en van korte duur. Ons kort geloof gegrond in die krag van God en gewortel in persoonlike ondervinding van die werking van God deur die Heilige Gees. Die Woord van God kom na ons deur argument en beroep wat dwaas is vir die natuurlike mens en alleen krag besit as dit besiel is deur die Heilige Gees. Daar is ‘n versoeking vir predikante om te vertrou op hule redeneringskrag en welsprekenheid terwyl die betoning van gees en krag ontbreek. Hoe kan dit dan die wêreldsgesindheid in die kerk blootlê veroordeel en oorwin? Dit is ook prediking wat geen aanduiding gee aan sondaars hoe om die verlosser te vind nie. Predikante word opgelei met moderne wysheid en letterkunde vol wêreldse wysheid maar hulle het nie ‘n goeie boodskap om te verkondig nie en word nie opgelei om bekeringspreke te lewer nie. Hulle spreek hulle gemeente aan asof almal christene is. Preke is voortreflik, vol wysheid en skone toelugting om ‘n aangename gevoel op te wek maar dit kom nie in gees en krag nie (wêreldsgesinde gees van wysheid van woorde).
 • Predikers preek te min oor die kruis en die kruisiging van die eie ek.

Die Geneesmiddel

 • Besef ons eenheid met die hele liggaam van Christus en beskou die nood van hierdie liggaam as ons eie nood en dra die las daarvan voor die Here. Bid en soek die geloof om vir die hele kerk, nie net ons eie nie die seën op te eis.
 • Oortuiging van en belydenis van sonde. Ons het God verlaat en Hy het ons verlaat. Sonde is die oorsaak vir gebrek aan bekerings. (Jos 7:12). Dit sal die weg baan vir God om een of ander profeet te stuur om sy slapende kerk op te wek en vernedering en skuld erkenning te bewerk.
 • Delg dan sonde uit jou lewe uit, in die krag van God. Terwyl jy bid bied jouself aan om die antwoord te ontvang, rond te dra en uit te leef. Bied jouself aan om geleer, aangegryp en deur God gebruik te word om sy kerk wakker te skud. Hy kan ons gebruik om iemand met groter invloed aan te raak.
 • Daar mag geen kompromie wees nie. God sal alleen gevind word as Hy met die hele hart gesoek word. Ons moet glo dat die een groot saak waarvoor Christus gesterf het is die bekering van sondaars, Hy wag vir ons om ons eie goedheid, wysheid, wêreldgesindheid en evangelie verharde formaliteit te verlaat en te wag op die krag uit die hoogte. Ons kan nie voor ons vyande standhou alvorens ons die ban (Agan wat van die bangoedere gesteel en in sy tent weggesteek het terwyl God beveel het hulle moet alles met die banvloek tref.) uit ons midde verwyder het nie. Dit was God se antwoord aan Josua nadat hy gekla het by God oor die neerlaag teen Ai en hy gevra het “Wat sal U doen vir U grote Naam?” (Josua 7:10,11,13)

En die vyeboom bot!
Eschatology >>>
We have to get oil!

Die tyd raak min, maak maar seker jou eskatologiese vertrekpunte is korrek!
https://lifestylec.com/eskatologie-eschatology/

We have to have discernment when talking about Eschatology withstanding the apostasy in the contemporary church that The Word of God warns would precede the return of Jesus. With the Conviction that ……

Comments are closed.