Winde van verandering

Winde van verandering deur Hennie van HeerdenWinde van verandering

“Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê:

My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen; wat ‘n roofvoël roep uit die Ooste, die man van my raad uit ‘n ver land; soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen.

Luister na My, julle wat hard is van hart, julle wat ver is van die geregtigheid!” [Jes. 46:9-12]

Die realiteit van die Britse Premier, Harold Macmillan se toespraak in die Suid-Afrikaanse parlement op 3 February 1960 oor die winde van verandering op die Afrika Kontinent, was verseker in daardie stadium nog vergesog, maar vir die Britte was dat dit “the precarious balance between the East and West on which the peace of the world depends.”

In Dr. Henrik Verwoerd se antwoord daarop staan ons as Suid-Afrikaners juis vandag midde die realiteit sedert hierdie twee toesprake. “And the white man came to Africa, perhaps to trade, in some cases, perhaps to bring the gospel; has remained to stay. And particularly we in this southern most portion of Africa, have such a stake here that this is our only motherland, we have no where else to go….” “But similarly, we believe in balance, we believe in allowing exactly those same full opportunities to remain within the grasp of the white man who has made all this possible.”

Beide toesprake vra vir balans, maar die een sien die balans tussen die Weste en die Ooste, terwille van wêreldvrede en die ander die selfbehoud van die witman in Suid-Afrika. Kyk ons terug oor die afgelope paar dekades en waar ons vandag staan, het die blanke in Suid-Afrika juis in die middel van die sogenaamde “wêreldvrede” onder druk gekom. Baie staan vandag verarm, moedeloos en uitverkoop. Verseker is ons vasgevang in Verwoerd se woorde “that this is our only motherland, we have no where else to go.”

As gelowige Christene in hierdie land mag ons dalk van alles ontneem wees, maar vergeet ons maklik dat as ons na die geskiedenis van Israel kyk, dat geen saak of gebeure sonder ʼn doel is nie. Ons is dalk moedeloos, maar nie hopeloos nie, want dit is juis tye soos dié; tye wanneer ons beproef en getoets word, dat ons moet onthou dat dit die evangelie van Jesus Christus wat aan die suidpunt van Afrika gebring is, wat ons behoud vandag is.

Die lewe van Israel in Egipte, begin immers met Josef. Verkoop as slaaf deur sy eie broers, maar God gee juis daarin oorlewing vir hom en sy familie en volksgenote toe die groot hongersnood kom. Tog word sy nageslag slawe en uiteindelik word Moses aangewys om die volk te laat bevry. Ons kan in hierdie dierbare vaderland van ons dalk ook moedeloos verdruk wees, maar vergeet maklik dat met die bring van die Evangelie na hierdie kontinent, staan ons dalk ook nou voor die Farao’s van ons tyd, wie se harte verhard is.

Wil God nie dalk ook vir ons iets sê waarom die dinge oor ons gekom het nie? God skep immers geleenthede en moet ons dalk net weer opstaan en dit besef. Luister wat moes Moses aan Farao sê, nadat die meeste van die plae reeds oor Egipteland gekom het:

“Want hierdie keer sal Ek al my plae in jou hart stuur, en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet dat daar niemand op die hele aarde is soos Ek nie. Want anders sou Ek my hand uitgestrek en jou en jou volk met die pes getref het, en jy sou van die aarde verdelg gewees het; maar juis hierom het Ek jou nog laat bestaan, dat Ek jou my krag kan toon, en dat hulle my Naam op die hele aarde kan verkondig.” [Eks 9:13-16]

Terwyl die blankes in Afrika steeds instrumente is waardeur God Sy krag kan toon en voortgaan om Sy Naam te verkondig, moet ons selfondersoekend na Salomo se wysheid luister Daar word maklik plannetjies beraam, maar dan verloor ons fokus.

“Die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die HERE. Al die weë van ‘n man is suiwer in sy oë, maar die HERE toets die geeste. Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Elke hoogmoedige van hart is vir die HERE ‘n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die HERE wyk ‘n mens af van die kwaad. As die HERE behae het in die weë van ‘n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou.

Liewer ‘n bietjie met geregtigheid, as ‘n menigte van inkomste met onreg. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die HERE rig sy voetstappe.” [Spr. 16:1-9]

Harold Macmillan was verseker reg oor Afrika, maar vandag waai die winde van verandering oor die hele Westerse wêreld. Terwyl die “Ooste” gekersten word, verval die Weste in totale goddeloosheid en wetteloosheid. Wat die uiteinde in Afrika, veral Suid- Afrika, gaan wees, weet ons nie, maar ons weet een ding, ons roeping is nog nie afgehandel nie.

Die groot vraag is volg ons nog in die voetstappe van Jesus Christus:

“Diensknegte, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand, ter wille van die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly.

Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly – dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel; wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.” [1Pet 2:18-24]

Terwyl die winde van verandering wêreldwyd waai, glo ons nog in die krag van die Heilige Gees?

“Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.

Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.” [Joh. 3:5-8]

Ons kan teen die prikkels skop of kan dat die winde van verandering deur die Heilige Gees weereens oor Afrika waai.

Comments are closed.